(Úplné znenie)

V znení dodatku č.1 zo dňa 11. júla 2009, dodatku č. 2 zo dňa 21. novembra 2009, dodatku č. 3 zo dňa 3.septembra 2010, dodatku č. 4 zo dňa 10.septembra 2010 a dodatku č.5 zo dňa 22.09.2012.

§ 1
Všeobecné ustanovenia

1.    Názov strany je MOST-HÍD.
2.    Sídlo strany je Bratislava.
3.    Strana vzniká na návrh prípravného výboru v súlade s platnými právnymi predpismi registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
4.    Strana je právnickou osobou.
5.    Strana združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí dosiahli vek 18 rokov, stotožňujú sa so základnými programovými cieľmi strany a stali sa členmi strany.

§ 2
Základné programové ciele

1.    Strana presadzuje nasledujúce princípy:
a)    demokracia,
b)    sloboda,
c)    právny štát a bezpečnosť,
d)    európska spolupráca a pestovanie dobrých susedských vzťahov,
e)    ochrana ľudských a menšinových práv,
f)    tolerancia a spoločenský mier,
g)    ochrana rodiny,
h)    rovnosť príležitostí a spoločenská solidarita,
i)    trhové hospodárstvo a ochrana súkromného vlastníctva,
j)    odstránenie regionálnych rozdielov,
k)    sociálne istoty,
l)    zabezpečenie kvality života pre každého človeka.
2.    V znamení základných princípov si strana vytýčila nasledujúce programové ciele:
a)    ochrana a rozvoj demokracie,
b)    garantovanie slobody jednotlivca,
c)    zastupovanie záujmov a ústavných práv občanov,
d)    európska spolupráca a udržiavanie dobrých vzťahov so susednými štátmi,
e)    garantovanie pokojného spolunažívania a rovnosti všetkých občanov žijúcich v Slovenskej republike bez ohľadu na pohlavie, farbu pleti, vierovyznanie, národnostnú alebo etnickú príslušnosť,
f)    presadzovanie spolupráce a vzájomnej tolerancie medzi etnickými spoločenstvami,
g)     posilnenie úlohy rodiny zodpovedajúcej dnešným spoločenským výzvam,
h)    zabezpečenie rovnosti príležitosti pre obe pohlavia, pre mladšie a staršie generácie, pre ľudí žijúcich v menej rozvinutých regiónoch a presadzovanie spoločenskej solidarity vo vzťahu k spoločensky znevýhodneným skupinám obyvateľstva,
i)    podpora trhového hospodárstva a ochrana súkromného majetku,
j)    odstránenie regionálnych rozdielov v hospodárstve a životnej úrovni prostredníctvom európskej a štátnej rozvojovej politiky,
k)    vytvorenie sociálnych istôt pre mladých ľudí, mladé rodiny, starších ľudí a pre ľudí, ktorí prechodne stratili svoje zamestnanie,
l)    vytvorenie komplexných hospodárskych, sociálnych a zdravotných programov spoločnosti v záujme zabezpečenia zlepšenia kvality života.
3.    V záujme realizácie základných programových cieľov strana prijme programové dokumenty, zúčastňuje sa volieb do orgánov miestnej a územnej samosprávy, ako aj parlamentných volieb a volieb do Európskeho parlamentu a svoju činnosť vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi.

§ 3
Členstvo v strane

1.    Osoba, ktorá má záujem o podporné alebo riadne členstvo v strane, urobí písomné vyhlásenie o tom, že sa stotožňuje s princípmi a programovými cieľmi strany, vyplní písomnú prihlášku, v ktorej uvedie o aký druh členstva sa uchádza a ktorú doručí príslušnému okresnému predsedníctvu strany.
2.    Podporným členom strany sa stáva osoba, ktorú po posúdení jej žiadosti príslušné okresné predsedníctvo strany prijalo za podporného člena.
3.    Riadnym členom strany sa stáva osoba, ktorú príslušné okresné predsedníctvo strany prijalo za riadneho člena a bolo mu udelené centrálne registračné číslo.
4.    Zakladajúcim členom strany sa stáva osoba, ktorej členstvo schválil Prípravný výbor do termínu konania prvého Snemu strany. Zakladajúci člen strany má všetky práva a povinnosti riadneho člena strany.

§ 4
Zánik alebo prerušenie členstva

1.    Členstvo v strane zaniká:
a)    úmrtím člena,
b)    vystúpením zo strany,
c)    vstupom do inej strany alebo hnutia,
d)    vylúčením zo strany,
e)    stratou spôsobilosti na právne úkony,
f)    stratou občianstva,
g)    nezaplatením členského príspevku ani po predchádzajúcej výzve.
2.    Člena strany môže vylúčiť zo strany príslušné okresné predsedníctvo strany z nasledujúcich dôvodov:
a)    právoplatné odsúdenie člena za úmyselný trestný čin,
b)    uvedenie falošných údajov pri vyplnení písomnej prihlášky,
c)    deklarovanie názorov, ktoré sú v rozpore so základnými princípmi a cieľmi strany,
d)    konanie, ktoré je v rozpore so základnými princípmi a cieľmi strany,
e)    spáchanie volebného podvodu alebo falšovania listiny.
3.    V rozhodnutí o vylúčení zo strany, musí byť uvedený presný dôvod vylúčenia podľa § 4 ods. 2 týchto Stanov, ako aj zdôvodnenie, a musí sa doručiť danému členovi doporučenou zásielkou. Člen môže podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na Republikovú radu strany v lehote do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Republiková rada vo veci rozhodne s konečnou platnosťou. Vylúčenie nadobúda právoplatnosť, ak návrh na vylúčenie bol schválený dvojtretinovou väčšinou všetkých členov Republikovej rady.
4.    Členstvo sa prerušuje, ak o to člen písomne požiada okresné predsedníctvo strany príslušné podľa bydliska člena.
5.    Ak člen strany viac ako dvakrát bez ospravedlnenia sa nezúčastní rokovania orgánu ktorého je členom, a tento zánik členstva svojim rozhodnutím potvrdí orgán, ktorého rokovania sa člen nezúčastnil, stratí tento člen strany členstvo v tomto orgáne. Na toto rozhodnutie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4 ods. 3 týchto Stanov.

§ 5
Práva a povinnosti člena strany

1.    Riadny člen strany v súlade s týmito Stanovami a internými smernicami strany má právo najmä:
a)    voliť a byť volený alebo menovaný do straníckych orgánov a predkladať návrhy,
b)    spolupracovať na príprave a realizácii programu strany,
c)    zúčastniť sa vnútorného života strany, obracať sa s otázkami na príslušné orgány strany, a obdŕžať odpovede na tieto otázky,
d)    zúčastniť sa na rokovaniach o veciach, ktoré sa ho osobne týkajú,
e)    slobodne sa vyjadrovať o činnosti jednotlivých funkcionárov strany a straníckych orgánov.
2.    Podporný člen strany v súlade s týmito Stanovami a internými smernicami strany má právo:
a)    predkladať návrhy na príslušných fórach strany,
b)    spolupracovať na príprave a realizácii programu strany,
c)    zúčastniť sa vnútorného života strany, obracať sa s otázkami na  príslušné stranícke orgány a obdŕžať odpovede na tieto otázky,
d)    zúčastniť sa na rokovaniach o veciach, ktoré sa ho osobne týkajú,
e)    slobodne sa vyjadrovať o činnosti jednotlivých funkcionárov strany a straníckych orgánov.

3.    Člen strany má povinnosť:
a)    dodržiavať Stanovy a interné smernice strany,
b)    dodržiavať uznesenia volených orgánov strany,
c)    realizovať základné programové ciele strany,
d)    plniť si úlohy súvisiace s funkciou, do ktorej bol zvolený alebo menovaný.

§ 6
Všeobecné pravidlá

1.    Zasadnutia orgánov strany sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
2.    K rozhodnutiu jednoduchou väčšinou hlasov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov straníckych orgánov.
3.    K rozhodnutiu kvalifikovanou väčšinou hlasov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov straníckych orgánov.
4.    Jednoduchou väčšinou hlasov zakladajúcich členov, alebo dvoch platforiem je možné uplatniť právo veta pri akomkoľvek rozhodnutí straníckych orgánov.
5.    Nadriadený orgán strany v jednotlivých prípadoch, na základe svojho uznesenia môže prevziať právomoc orgánu jemu podriadeného, a môže sám prijať rozhodnutie v danej veci.
6.    Zástupca nadriadeného straníckeho orgánu sa môže zúčastniť rokovaní podriadených orgánov strany s poradným hlasom.
7.    Funkčné obdobie volených a menovaných funkcionárov strany trvá štyri roky. Funkčné obdobie funkcionárov sa končí aj ich odvolaním orgánom, ktorým boli zvolení.
8.    Rokovacím jazykom straníckych orgánov je materinský jazyk jednotlivých prítomných členov.

§ 7
Kluby a platformy 

1.    Kluby sú otvorenými, neformálnymi organizačnými jednotkami strany konzultačného charakteru na miestnej úrovni, ktoré združujú miestnych riadnych a podporných členov strany.
2.    Členovia klubu si z vlastných radov zvolia predsedu klubu vždy po voľbách do miestnej samosprávy na štvorročné funkčné obdobie. Predseda klubu zvoláva a vedie zasadnutia klubu. Na návrh predsedu klubu si môžu členovia klubu zvoliť zo svojich radov jedného alebo dvoch podpredsedov klubu.
3.    Republikové predsedníctvo môže svojim rozhodnutím vytvoriť platformy, ktoré združujú najmenej sto členov strany na základe nimi navrhnutých a Republikovým predsedníctvom odsúhlasených kritérií.
4.    Organizačné členenie platforiem je obdobné ako v prípade organizačnej štruktúry strany vrátane volieb ich vedúcich predstaviteľov. Podrobnosti určí Republikové predsedníctvo strany vo svojom rozhodnutí.
5.     Kluby a platformy nie sú súčasťou organizačnej štruktúry strany.
§ 8
Organizačná štruktúra a orgány strany

1.    Organizačné stupne strany:
a)    okresný stupeň,
b)    krajský stupeň,
c)    republikový stupeň.
2.     Okresné orgány strany:
a)    okresná konferencia,
b)    okresné predsedníctvo,
c)    predseda okresnej organizácie.
3.    Krajské orgány strany:
a)    krajské predsedníctvo,
b)    krajský predseda.
4.    Republikové orgány strany:
a)    Snem,
b)    Republiková rada,
c)    Republikové predsedníctvo,
d)    Predseda,
e)    Dozorná rada.

§ 9
Okresná organizácia, predseda okresnej organizácie

1.    Základnou organizačnou zložkou strany je okresná organizácia strany.
2.    Okresnú organizáciu môže založiť Republikové predsedníctvo strany, pričom okresná organizácia musí mať minimálne tridsať členov. Výnimku môže udeliť Republikové predsedníctvo ako aj stanoviť dočasné podmienky.
3.    Republiková rada môže zlúčiť jednotlivé okresy do spoločnej okresnej organizácie, alebo rozdeliť jeden okres do viac samostatných okresných organizácií a to aj mimo územnosprávneho členenia Slovenskej republiky.
4.    Na čele okresnej organizácie stojí predseda okresnej organizácie, ktorého na návrh krajského predsedu volí a odvoláva Republikové predsedníctvo. Za svoju činnosť zodpovedá okresnej konferencii, krajskému predsedovi, Republikovej rade a Republikovému predsedníctvu.
5.    Predseda okresnej organizácie strany:
a)    zastupuje stranu na okresnej úrovni,
b)    zodpovedá za realizáciu programu strany na okresnej úrovni,
c)    minimálne raz ročne zvoláva a vedie zasadnutie okresnej konferencie, ktorému podáva správu o činnosti strany v okrese,
d)    predkladá návrh na počet členov a personálne zloženie okresného predsedníctva okresnej konferencie,
e)    na návrh jednej tretiny členov okresnej konferencie bezodkladne zvoláva a vedie mimoriadne rokovanie okresnej konferencie,
f)    minimálne raz za mesiac zvoláva a vedie zasadnutie okresného predsedníctva strany,
g)    na návrh jednej tretiny členov okresného predsedníctva bezodkladne zvoláva a vedie mimoriadne zasadnutie okresného predsedníctva,
h)    po prerokovaní v miestnych kluboch vypracuje návrh na kandidátov na poslancov miestneho zastupiteľstva, primátorov a starostov,
i)    po prerokovaní na zasadnutí okresného predsedníctva vypracuje návrh na zloženie okresnej volebnej kandidátky do volieb do orgánov územnej samosprávy.
6.    V organizačnej štruktúre strany mestá Bratislava a Košice sú na úrovni okresného stupňa.

§ 10
Okresné predsedníctvo strany

1.    Okresné predsedníctvo strany volené okresnou konferenciou na návrh okresného predsedu má najmenej 5 a najviac 10 členov. Presný počet členov určí na návrh predsedu okresnej organizácie okresná konferencia.
2.    Okresné predsedníctvo strany najmä:
a)    vykonáva uznesenia okresnej konferencie,
b)    prijíma operatívne rozhodnutia,
c)    na návrh predsedu okresnej organizácie schvaľuje kandidátov strany do volieb do miestnych samospráv v mestách okresu,
d)    na návrh predsedu okresnej organizácie alebo Republikového predsedníctva schvaľuje zoznam vybraných obcí v danom okrese,
e)    na návrh predsedu okresnej organizácie schvaľuje kandidátov do volieb do miestnej samosprávy vo vybraných obciach,
f)    v prípade ďalších obcí berie na vedomie návrh miestnych členov strany v súvislosti s voľbami do miestnej samosprávy,
g)    prerokuje zloženie tej časti kandidátky do volieb do územnej samosprávy, ktorá sa daného okresu týka,
h)    rozhoduje o prijatí za člena strany v zmysle § 3 ods. 3 týchto Stanov,
i)    rozhoduje o vylúčení člena zo strany v zmysle § 4 ods. 2 týchto Stanov,
j)    rozhoduje o prerušení členstva v zmysle § 4 ods. 4 týchto Stanov,
k)    podľa potreby predkladá personálne návrhy,
l)    rozhoduje o založení klubov.

§ 11
Okresná konferencia strany

1.    Okresná konferencia strany tvoria riadni členovia strany. V prípade okresnej organizácie, ktorá má viac ako 100 členov tvoria okresnú konferenciu delegáti delegovaní podľa kľúča stanoveného Republikovým predsedníctvom s tým, že členovia okresného predsedníctva sú z titulu svojej funkcie členmi okresnej konferencie.
2.    Okresná konferencia strany najmä:
a)    vypracuje program strany pre daný okres,
b)    stanovuje počet členov okresného predsedníctva na návrh okresného predsedu,
c)    volí a odvoláva členov okresného predsedníctva na návrh okresného predsedu,
d)    schvaľuje správu okresného predsedu,
e)    dáva úlohy okresnému predsedovi a okresnému predsedníctvu,
f)    môže vytvárať odborné a regionálne rady a rozhodovať o ich zložení.

§ 12
Krajský predseda, Krajský podpredseda

1.    Krajského predsedu volí a odvoláva Republiková rada na návrh Republikového predsedníctva. Krajský predseda zodpovedá za svoju činnosť Republikovému predsedníctvu, Republikovej rade a krajskému predsedníctvu.
2.    Krajský predseda strany najmä:
a)    najmenej štyrikrát ročne zvoláva a vedie zasadnutie krajského predsedníctva strany,
b)    bezodkladne zvolá mimoriadne zasadnutie krajského predsedníctva pokiaľ o to požiada najmenej jedna tretina členov krajského predsedníctva,
c)    zastupuje stranu na krajskej úrovni,
d)    predkladá Republikovej rade návrh na uzatvorenie a zrušenie koalície na krajskej úrovni v predvolebnom i povolebnom období,
e)    predkladá návrh kandidáta na post okresného predsedu Republikovému predsedníctvu,
f)    po dohode s predsedami okresných organizácií v kraji predloží návrh na zloženie kandidátky do volieb do územnej samosprávy,
g)    zodpovedá za koordináciu činnosti jednotlivých predsedov okresných organizácií,
h)    spolupracuje s krajskými predsedami platforiem,
i)    predkladá personálne návrhy.
3.    Republikové predsedníctvo volí a odvoláva jedného alebo dvoch podpredsedov krajskej organizácie na návrh príslušného krajského predsedu spravidla z radov okresných predsedov. Krajský podpredseda zodpovedá za svoju činnosť Republikovému predsedníctvu, Republikovej rade, krajskému predsedníctvu a krajskému predsedovi.
4.    Krajský podpredseda zastupuje stranu v oblastiach, ktoré mu zverí krajský predseda.
5.    V celom kraji, v ktorom strana nemá spolu viac ako 250 členov, sa nevytvárajú krajské orgány strany, kým sa nesplní táto, Stanovami stanovená podmienka. O výnimkách môže rozhodnúť Republikové predsedníctvo strany.

§ 13
Krajské predsedníctvo

1.    Členmi krajského predsedníctva strany sú krajský predseda strany, krajský podpredseda strany, krajskí predsedovia platforiem, predseda klubu poslancov územnej samosprávy, zástupca predsedu klubu poslancov územnej samosprávy a predsedovia okresných organizácií.
2.    Krajské predsedníctvo zvoláva  a vedie krajský predseda strany. Deň prvého zasadnutia krajského predsedníctva je zároveň ustanovujúcim zasadnutím tohto orgánu.
3.    Krajské predsedníctvo strany najmä:
a)    vypracuje program strany pre daný kraj,
b)    schvaľuje správu predsedu klubu poslancov územnej samosprávy,
c)    jednoduchou väčšinou hlasov rozhoduje o návrhu na obsadenie jednotlivých funkcií v rámci kraja,
d)    schvaľuje volebnú kandidátku do volieb do územnej samosprávy.

§ 14
Snem

1.    Najvyšším orgánom strany je Snem, ktorý tvoria členovia Republikovej rady a delegáti z krajov delegovaní podľa kľúča stanoveného Republikovým predsedníctvom.
2.    Snem zasadá raz ročne. O termíne a mieste konania Snemu rozhoduje Republiková rada.
3.    Na návrh Republikovej rady alebo najmenej troch krajských predsedníctiev Republikové predsedníctvo bezodkladne zvolá Mimoriadny snem.
4.    Snem rozhoduje kvalifikovanou väčšinou hlasov:
a)    o Stanovách strany a o zmenách Stanov,
b)    o interných smerniciach strany a o ich zmenách,
c)    o zvolení a odvolaní Predsedu strany,
d)    o programe strany a o jeho zmenách,
e)    o zrušení strany likvidáciou, o osobe likvidátora, ako aj o prisúdení majetkového zostatku po likvidácii konkrétnej organizácii.
5.    Snem jednoduchou väčšinou hlasov rozhoduje okrem iného:
a)    o voľbe a odvolaní podpredsedov a ďalších šiestich členov Republikového predsedníctva na návrh Predsedu strany,
b)    o voľbe a odvolaní ďalších členov Republikovej rady navrhovaných Republikovým predsedníctvom,
c)    o voľbe a odvolaní členov Dozornej rady,
d)    o ďalších predložených návrhoch.
§ 15
Republiková rada

1.    Republiková rada je najvyšším ústredným orgánom strany medzi dvomi zasadnutiami Snemu. Republiková rada vykonáva rozhodnutia Snemu, kontroluje ich plnenie ostatnými orgánmi strany, a vo vlastnej pôsobnosti prijíma rozhodnutia jednoduchou alebo kvalifikovanou väčšinou hlasov.
2.    Počet členov Republikovej rady stanovuje Republikové predsedníctvo. Členmi Republikovej rady sú členovia Republikového predsedníctva, krajskí predsedovia strany, predseda klubu poslancov strany v NR SR, predseda ministerského klubu strany, predsedovia platforiem na republikovej úrovni a ďalší členovia navrhovaní Republikovým predsedníctvom.
3.    Republiková rada zasadá najmenej štyrikrát do roka. Republikovú radu zvoláva a vedie Predseda strany alebo podpredseda strany, ktorý ho zastupuje. Zasadnutie Republikovej rady sa bezodkladne zvolá, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina členov Republikovej rady.
4.    Republiková rada kvalifikovanou väčšinou hlasov rozhoduje:
a)    o uzatvorení a zrušení predvolebných a povolebných koalícií na republikovej úrovni na návrh Predsedu strany,
b)    o uzatvorení a zrušení predvolebných a povolebných koalícií v prípade volieb do orgánov územnej samosprávy na návrh príslušného krajského predsedu strany,
c)    o volebných kandidátnych listinách do volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a do volieb do Európskeho parlamentu na návrh Predsedu strany,
d)    o kandidátoch na obsadenie politických a odborných pozícií na návrh Republikového predsedníctva,
e)    o dočasnom obsadení tých uvoľnených miest, do ktorých kandidátov volil Snem, a to na obdobie do najbližšieho Snemu,
f)    o otázkach, ktoré Snem v odôvodnených, osobitných prípadoch presunul z vlastnej pôsobnosti do pôsobnosti Republikovej rady.
5.    Republiková rada jednoduchou väčšinou hlasov rozhoduje:
a)    o spôsobe realizácie uznesení Snemu a programových dokumentov,
b)    o termíne a mieste konania najbližšieho zasadnutia Snemu,
c)    o rozpočte strany,
d)    o voľbe a odvolaní krajských predsedov strany na návrh Republikového predsedníctva,
e)    o vytvorení a zrušení Ministerského klubu strany,
f)    o iných návrhoch.

§ 16
Republikové predsedníctvo

1.    Ústredným operatívnym orgánom strany je Republikové predsedníctvo strany.
2.    Členom Republikového predsedníctva je Predseda a podpredsedovia strany, predseda klubu poslancov strany v NR SR, predseda ministerského klubu a ďalší najviac šiesti členovia volení Snemom.
3.    Zasadnutie Republikového predsedníctva zvoláva a vedie Predseda alebo ním poverený podpredseda strany. Zasadnutie Republikového predsedníctva sa zvoláva bezodkladne na návrh aspoň jednej tretiny členov Republikového predsedníctva. Republikové predsedníctvo strany zasadá spravidla dvakrát mesačne.
4.    Republikové predsedníctvo strany svoje rozhodnutia prijíma kvalifikovanou väčšinou hlasov.
5.    Republikové predsedníctvo rozhoduje o politických otázkach operatívneho charakteru, o vytvorení platforiem, a o všetkých ostatných otázkach, ktoré nie sú podľa Stanov v kompetencii iných ústredných orgánov, alebo ktoré v osobitných, odôvodnených prípadoch iný orgán presunul z vlastnej pôsobnosti do pôsobnosti Republikového predsedníctva.
6.    Republikové predsedníctvo volí a odvoláva krajského podpredsedu a predsedu okresnej organizácie na návrh príslušného krajského predsedu.
7.    Republikové predsedníctvo môže vytvoriť poradné orgány.
8.    Republikové predsedníctvo môže určiť, že na jeho rokovaniach sa zúčastnia hostia s poradným hlasom, buď pre konkrétne programové body, alebo trvale.

§ 17
Predseda, podpredsedovia

1.    Predseda strany je štatutárnym zástupcom strany v styku s orgánmi verejnej moci, a inými fyzickými a právnickými osobami. Predsedu strany v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo podpredsedovia strany na základe splnomocnenia podľa Podpisového poriadku.
2.    Predseda strany najmä:
a)    zvoláva a riadi zasadnutia Republikovej rady,
b)    zvoláva a riadi zasadnutia Republikového predsedníctva,
c)    predkladá personálne návrhy na zasadnutia Republikového predsedníctva, Republikovej rady a Snemu,
d)    predkladá politické a iné správy na zasadnutia Republikového predsedníctva, Republikovej rady a Snemu,
e)    koordinuje činnosť orgánov strany,
f)    koordinuje činnosť podpredsedov strany, predsedu klubu poslancov strany v NR SR, a predsedu ministerského klubu,
g)    vypracuje a predloží Republikovému predsedníctvu Podpisový poriadok podľa § 17 ods. 1 týchto Stanov, ktorý Republikové predsedníctvo berie na vedomie.
3.    Podpredsedovia strany v zmysle uznesenia Snemu zodpovedajú za jednotlivé odborné oblasti straníckej politiky. Strana má najviac šesť podpredsedov.

§ 18
Dozorná rada

1.    Dozorná rada je ústredným dozorným orgánom strany. Má päť členov, ktorí z vlastných radov zvolia svojho predsedu a podpredsedu. Zasadnutia dozornej rady zvoláva jej predseda. V jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda. Dozorná rada zasadá spravidla raz za šesť mesiacov.
2.    Dozorná rada kontroluje hospodárenie strany na centrálnej a regionálnej úrovni. Svoju činnosť vykonáva na základe vlastného plánu činnosti, alebo na požiadanie straníckych orgánov.
3.    Dozorná rada raz do roka predkladá správu o svojej činnosti Snemu a v polročných intervaloch Republikovej rade, a v osobitných prípadoch orgánu, ktorý požiadal Dozornú radu o vykonanie kontroly.
4.    Dozorná rada má pri svojej činnosti právo nahliadnuť do všetkých dokumentov a spisov strany.
5.    Väčšina členov Dozornej rady musí mať ekonomické vzdelanie.
6.    Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s inou funkciou alebo pracovnou náplňou v strane.

§ 19
Hospodárenie strany

1.    Majetok strany tvoria príjmy z členských príspevkov, dary a bezodplatné plnenia od fyzických alebo právnických osôb, dedičstvo, príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách, výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu, ako aj príspevky zo štátneho rozpočtu.
2.    Peňažné prostriedky alebo iný majetok, ktorý bol účelovo darovaný strane, sa môže použiť len na darcom stanovené účely.
3.    Výdavky strany tvoria všetky náklady spojené s činnosťou strany, ktoré sú vynaložené v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi.
4.    Strana vedie podvojné účtovníctvo v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi a hospodári na základe ročného rozpočtu.
5.    Hospodárenie strany môžu usmerňovať interné smernice strany.
6.    V prípade zrušenia strany likvidáciou o zostatkovom majetku po likvidácii rozhoduje Snem, ktorý tento majetkový zostatok môže darovať výlučne charitatívnej organizácii.
7.    Členský príspevok je povinný platiť riadny člen strany ako aj podporný člen strany. O výške a spôsobe platenia členského príspevku rozhoduje Republikové predsedníctvo.

§ 20
Právna subjektivita a štatutárne orgány strany 

1.    Okresné orgány a organizačné štruktúry strany, krajské orgány a organizačné štruktúry strany, ako aj orgány na republikovej úrovni nemajú právo na získanie majetku, ani na hospodárenie s týmto majetkom.
2.    Okresné orgány a organizačné štruktúry strany, krajské orgány a organizačné štruktúry strany, ako aj orgány na republikovej úrovni nie sú právnickými osobami.
3.    V mene strany má právo konať a podpisovať všetky právne úkony Predseda, strany a to takým spôsobom, že k názvu strany uvedie označenie svojej funkcie a pripojí svoj vlastnoručný podpis.
4.    V neprítomnosti Predsedu ho zastupuje podpredseda alebo podpredsedovia strany na základe splnomocnenia podľa Podpisového poriadku.
5.    Predseda strany zodpovedá za hospodárenie strany a v mene strany vykonáva zamestnávateľské práva a povinnosti.

§ 21
Záverečné ustanovenia

1.    Interné smernice strany konkretizujú jednotlivé ustanovenia Stanov strany, avšak nemôžu rozširovať Stanovami určené právomoci.
2.    Tieto Stanovy nadobudnú účinnosť a vstúpia do platnosti dňom registrácie strany na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Stanovy registrované na  MV SR dňa 3.7.2009
Dodatok č. 1 schválený dňa 11. 7. 2009, zapísaný na MV SR dňa 3.8.2009
Dodatok č. 2 schválený dňa 21. 11. 2009, zapísaný na MV SR dňa 14.12.2009
Dodatok č. 3 schválený dňa 3.9.2010, zapísaný na MV SR dňa 28.9.2010
Dodatok č. 4 schválený dňa 10.9. 2011, zapísaný na MV SR dňa 30.09.2011
Dodatok č. 5 zo dňa 22.09.2012, zapísaný na MV SR dňa 3.10.2012.