Splnenie informačnej povinnosti k dotknutým osobám podľa článku 13 GDPR

1. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje je MOST – HÍD, politická strana, Sídlo: Trnavská cesta 37, 83104 Bratislava – Nové mesto, IČO:42171229, Registrácia: Register politických strán a hnutí, číslo registrácie 233004-2009/12436 (ďalej len ako „Strana“ alebo aj ako „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ zverejňuje nasledovné kontaktné údaje s cieľom umožniť Vám spojiť sa s nami za účelom poskytovania informácií a výkonu Vašich práv týkajúcich sa ochrany Vášho súkromia a osobných údajov: office@most-hid.sk

S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do funkcie aj odborníka Teréz Berner, ktorý dohliada na zákonnosť ich spracúvania ako zodpovedná osoba, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom telefónneho čísla: 0917927287 alebo emailu: terez.berner@most-hid.sk

2. ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade ak ste uchádzačom o členstvo v strane a/alebo členom strany a/alebo sympatizantom strany právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojitosti s článkom 9 ods. 2 písm. d) GDPR pre osobitné kategórie osobných údajov týkajúce sa Vašich politických názorov.

V prípade, ak odoberáte náš newsletter za účelom získavania noviniek zo života Strany, programu Strany a jej predstaviteľov právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

V prípade, ak by sa spracúvali Vaše osobné údaje za účelom politického marketingu pri zisťovaní Vašich preferencií a názorov na naše aktivity právnym základom môže byť oprávnený záujem strany podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ak by sme sa v konkrétnych prípadoch nemohli na základe právneho posúdenia spoľahnúť na prevahu našich oprávnených záujmov.

V prípade, ak ste uchádzačom o zamestnanie účelom spracúvania Vašich osobných údajov je posúdenie Vašich predpokladov pre výkon obsadzovanej pracovnej pozície a prípadne uzatvorenie pracovného pomeru so Stranou. Právnym základom pre toto spracúvanie sú predzmluvné vzťahy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. V prípade, ak by ste neuspeli pri získaní pracovného miesta v Strane, o ktoré ste sa uchádzali, ale Strana by Vás chcela v budúcnosti osloviť s pracovnou ponukou účelom spracúvania Vašich osobných údajov je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

V prípade, ak ste zamestnancom Strany Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely plnenia práv a povinností Strany, ktoré vyplývajú zo založeného pracovného pomeru. Právnym základom pre toto spracúvanie osobných údajov je jednak samotná pracovná zmluva, t.j. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a jednak plnenie rôznych povinností, ktoré zamestnávateľom ukladajú osobitné zákony z oblasti daňového práva a práva sociálneho zabezpečenia a poistenia, t.j. článok 6 ods. 2 písm. c) GDPR.

V prípade, ak ste dlžníkom Strany Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely mimosúdneho vymáhania splatnej pohľadávky. Právnym základom pre toto spracúvanie je buď výkon práva Stranou proti Vašej osobe vyplývajúci z plnení dohodnutých medzi Vami a Stranou v rámci zmluvného vzťahu, t.j. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo ochrana právom chránených záujmov Strany, t.j. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

V prípade, ak ste fyzickou osobou akokoľvek (procesne, hmotnoprávne) zainteresovanou v právnej veci, ktorá je vedená proti Strane alebo naopak je vedená Stranou proti Vám Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely evidencie právnej agendy Strany pri vedení rôznych súdnych konaní, exekučných konaní a správnych konaní. Právnym základom pre toto spracúvanie je buď výkon práva Strany proti Vašej osobe vyplývajúci z plnení dohodnutých medzi Vami a Stranou v rámci zmluvného vzťahu, t.j. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo ochrana právom chránených záujmov Strany, t.j. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

V prípade, ak ste partnerom a/alebo dodávateľom, resp. pracovníkom partnera a/alebo dodávateľa Strany účelom spracúvania Vašich osobných údajov je bežná evidencia a využívanie základných kontaktných údajov a Vašej pracovnej funkcie pre potreby komunikácie a riešenia pracovných záležitostí. Právnym základom pre toto spracúvanie môže byť jednak zmluva, t.j. článok 6 ods. 1 GDPR a jednak oprávnený záujem Strany podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

V prípade, ak ste oprávneným používateľom, príp. pracovníkom dodávateľa IT podpory našich informačných systémov alebo iných informačných aktív účelom spracúvania Vašich osobných údajov, príp. návštevníkom webového sídla Strany sú bezpečnostné účely spočívajúce najmä v monitorovaní vykonávania spracovateľských operácii s osobnými údajmi a spätnej analýze tzv. logovacích, príp. iných prevádzkových údajov. Právnym základom pre toto spracúvanie osobných údajov je ochrana právom chránených záujmov Strany, t.j. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

V prípade, ak ste novinárom, sympatizantom Strany alebo inou osobou pozvanou na Stranou organizované podujatie Vaše osobné údaje môžu byť tiež spracúvané na účely organizovania našich podujatí ako sú rôzne propagačné akcie, tlačové konferencie, politické deklarácie (brífingy) apod. Právnym základom pre toto spracúvanie môže byť oprávnený záujem strany podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo v niektorých prípadoch aj súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

V prípade ak ste fyzickou osobou, ktorej je od nás adresovaná alebo od ktorej nám bol doručená dôležitá korešpondencia Vaše osobné údaje sú spracúvané aj na účely evidencie registratúrneho záznamu podľa § 16 ods. 2 v spojitosti s § 16 ods. 4 Zákona o archívoch a registratúrach. Právnym základom pre toto spracúvanie je plnenie zákonnej povinnosti Strany, t.j. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

V prípade, ak ste oprávneným používateľom elektronickej schránky Strany povereným predsedom Strany Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely zákona č. 305/2015 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Právnym základom pre toto spracúvanie je splnenie zákonnej povinnosti Strany podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

V prípade, ak boli Vaše osobné údaje zverejnené na účely transparentnosti a protikorupčných opatrení napr. z dôvodu financovania činnosti Strany právnym základom môže byť plnenie zákonných povinností Strany podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR alebo nevyhnutnosť splnenia dôležitej úlohy vo verejnom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR.

Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré naša Strana spracúva bezpečným spôsobom zlikvidujeme bezodkladne po vysporiadaní našich zmluvných záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp. po uplynutí primeranej doby vymedzenej Stranou s ohľadom na princíp minimalizácie uchovávania podľa článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR. Pre jednoduchšiu orientáciu pri oboznamovaní s relevantnými právnymi informáciami Prevádzkovateľ sumarizuje podstatné informácie v tejto prehľadovej tabuľke:

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania Doba uchovávania osobných údajov
Personálne a mzdové účely spracúvania osobných údajov zamestnancov nevyhnutne potrebné pre riadenie ľudských zdrojov Strany a zabezpečovanie povinností Strany ako zamestnávateľa
 • Zmluva podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR pre spracúvanie osobných údajov nevyhnutne potrebných na uzatvorenie a plnenie pracovnej zmluvy;
Maximálne počas trvania pracovného pomeru a po uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie osobných údajov.

Údaje neúspešných uchádzačov o zamestnanie sa uchovávajú v prípade relevantných uchádzačov, ktorí majú šancu byť pozvaní na pracovný pohovor maximálne jeden rok na základe individuálne udeleného súhlasu; ostatné osobné údaje neúspešných uchádzačov o zamestnanie sú bezodkladne likvidované

 • Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR pre spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie pracovnej povinnosti
Maximálne do uplynutia zákonných lehôt alebo do splnenia zákonnej povinnosti.

V závislosti od konkrétneho typu dokumentov od 5 (slovom: päť) do 10 (slovom: desať) rokov,; Osobný spis Zamestnanca sa likviduje až uplynutím 70 rokov od jeho narodenia a nikdy nie skôr ako vznikne povinnosť likvidácie jeho mzdových listov (t.j. 50 rokov od ich vytvorenia).

 • Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR pre uchovávanie osobných údajov neúspešných uchádzačov o zamestnanie po stanovené obdobie pre potreby ich kontaktovania s inou vhodnou pracovnou ponukou
Maximálne do uplynutia platnosti súhlasu (retenčnej doby vymedzenej Stranou s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov) alebo do jeho odvolania dotknutou osobou
Daňové a účtovné účely nevyhnutné na riadne plnenie povinností Strany ako účtovnej jednotky a daňového subjektu podľa príslušných zákonov
 • Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Počas desiatich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh týkajú.
Účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov (právna agenda)
 • Oprávnené záujmy Strany podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Maximálne do právoplatného meritórneho uzavretia právnej veci a/alebo maximálne do premlčania súvisiacich nárokov zainteresovaných strán na právnej veci.
Účel organizovanie rôznych podujatí (tlačových konferencií. Brífingov, propagačných akcií a volebných stretnutí), kde môže vzniknúť potreba pozvania novinárov, sympatizantov, členov apod.
 • Oprávnené záujmy strany podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Do uplatnenia námietky dotknutej osoby voči spracúvaniu
Zverejnenie fotografie z eventu na propagačné účely Strany
 • Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR
Do odvolania súhlasu dotknutej osoby
Zasielanie newsletteru s oznámeniami o podstatných udalostiach a propagačnom obsahu Strany a jej predstaviteľov na propagačné účely
 • Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR
Do odvolania súhlasu alebo do podania námietky voči spracúvaniu.
Vykonávanie rôznych prieskumov, ankiet a analýz za účelom dosiahnutie lepšieho volebného výsledku prípadne zvýšenie preferencií Strany a/alebo kandidátov Strany postavených do volieb.
 • Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a/alebo súhlas dotknutej osoby, ak by oprávnený záujem v konkrétnom prípade neprevážil
Do podania námietky alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby. Nikdy nie dlhšie ako do uplynutia termínu pre konanie volieb, príp. do termínu začiatku volebného moratória predchádzajúceho termínu konania volieb, pre ktoré boli spracúvané osobné údaje získané.
Disponovanie s elektronickou schránkou Strany zriadenou na účely e-Governmentu
 • Plnenie zákonných povinností podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Do odobratia prístupových a dispozičných práv k elektronickej schránke Strany
Evidencia a využívanie osobných údajov sympatizantov Strany na účely podpory politických aktivít Strany
 • Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Do odvolania súhlasu alebo uplynutia retenčnej doby 5 rokov, počas ktorých neprejaví registrovaný sympatizant žiadny záujem o aktivity Strany
Prijímanie uchádzačov o členstvo do Strany
 • Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR
 • Výslovný súhlas so spracúvaním údajov o politických názoroch podľa článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR
Do vybavenia prihlášky a rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí za člena Strany. V prípade neakceptovania prihlášky sa zabezpečuje bezodkladná likvidácia osobných údajov.
Evidencia a využívania osobných údajov aktívnych členov Strany na účely vnútorného fungovania Strany v zmysle jej Stanov
 • Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR
 • Článok 6 ods. 2 písm. d) GDPR
Počas trvania členstva v strane
Účely riadenia, koordinovania a organizovania vnútorných aktivít straníckeho života Strany
 • Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Do ukončenia volebného obdobia a začatiu nového volebného obdobia
Evidencia a využívanie osobných údajov (v nevyhnutnom rozsahu) o iných osobách ako sú členovia a sympatizanti Strany na účely výkonu politickej činnosti a realizáciu politických programov Strany.
 • Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Do ukončenia volebného obdobia, resp. do ukončenia funkčného obdobia nominanta Strany
Zverejňovania osobných údajov osôb financujúcich Stranu za účelom transparentnosti, protikorupčných opatrení a plnenia niektorých zákonných povinností
 • Splnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a/alebo verejný záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR.
Počas doby trvania volebného obdobia, ktorého sa zverejnené osobné údaje týkajú, tým nie je dotknuté spracúvanie na archívne účely alebo do vybavenia oprávnenej námietky voči spracúvaniu;
Interné IT bezpečnostné a organizačné účely zamerané na ochranu IT aktív Strany a preukazovanie prijatých bezpečnostných opatrení
 • Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Nie viac ako 3 roky od ich získania alebo do uplatnenia oprávnenej námietky dotknutej osoby.
Archívne účely spracúvania osobných údajov
 • Článok 89 GDPR v spojitosti so Zákonom o archívoch a registratúrach
Do uplynutia úložnej lehoty registratúrneho záznamu a vykonania vyraďovacieho konania.
Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb o výkon práv podľa GDPR.
 • Splnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Do vybavenia žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR a uplynutia trojročnej ochrannej lehoty po jej vybavení.
Štatistické účely spracúvania osobných údajov
 • Článok 89 GDPR v spojitosti s vyššie uvedenými účelmi
Do vytvorenia potrebnej štatistickej zostavy, tabuľky či iného výstupu vypracovaného pre potreby Strany

3. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV, KTORÝM MÔŽEME POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú zamestnanci a/alebo spolupracovníci, funkcionári Strany zvolení podľa stanov do orgánov Strany.

V prípade zamestnancov, ktorým sú alebo môžu byť poskytované osobné údaje dotknutých osôb Strana zabezpečila zvýšenie právnych záruk pre ochranu osobných údajov vytvorením efektívneho interného systému ochrany osobných údajov a udelením osobitných pokynov v súlade s článkom 32 ods. 4 a článku 29 GDPR.

V prípade dodávateľov, ktorým sú alebo môžu byť poskytované osobné údaje dotknutých osôb Strana zabezpečila zvýšenie právnych záruk pre ochranu osobných údajov dotknutých osôb uzatvorením zmluvy v súlade s článkom 28 ods. 3 GDPR. V prípade potreby informácií o našich aktuálnych sprostredkovateľoch kontaktujte prosím Stranu prostredníctvom údajov uvedených na začiatku tohto dokumentu.

4. TRETIE STRANY, KTORÝM MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje nikdy neposkytneme žiadnej tretej strane, resp. príjemcom na akékoľvek komerčné alebo nekomerčné účely okrem výnimiek súvisiacich s vymáhaním našich práv voči Vám. Vaše osobné údaje môžu byť poskytované výlučne tretím stranám, resp. príjemcom, ktorými sú poštoví doručovatelia, advokátske kancelárie, súdy a exekútorské úrady zapojené do procesu vymáhania našej pohľadávky voči Vašej osobe, v prípade ak si nesplníte voči našej Strane splatné peňažné záväzky a nebudete pozitívne reagovať na našu ponuku mimosúdneho urovnania.

Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície apod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR. V takýchto prípadoch dbáme na ochranu Vašich práv a preverujeme, či majú orgány verejnej moci dostatočné oprávnenie na poskytnutie Vašich osobných údajov.

5. INÉ PODSTATNÉ PODMIENKY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje nikde nezverejňujeme a ani ich neprenášame do žiadnej tretej krajiny, ktorá by nezabezpečovala primeranú úroveň ochrany Vašich osobných údajov – garantujeme Vám spracúvanie osobných údajov výlučne na území Európskej únie.

Vaše osobné údaje nie sú spracúvané výlučne automatizovaným (napr. výlučne softvérovým spôsobom), ktorý by vytváral na Vás nejaké rozhodnutia s právnym alebo iným podstatným účinkom, ale vždy sa na ich spracúvaní podieľa náš vyškolený a poverený príjemca údajov.

V prípade, ak považujete spracúvanie Vašich osobných údajov za nesprávne alebo neaktuálne môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na webovom sídle: https://most-hid-regiony.sk

Strana pri využívaní webového sídla https://most-hid-regiony.sk využíva zásuvné moduly (plug in) tretích strán, nástroje webovej analytiky Google Analytics a využíva aj vlastné súbory typu cookies za účelom lepšieho prispôsobenia a používania webovej stránky konkrétnym používateľom. Pri interakcii so zásuvnými modelmi tretích strán môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov tretími stranami (prevádzkovateľmi sociálnych sietí), na ktoré nemá strana žiadny vplyv a kontrolu, pretože sa riadia osobitnými podmienkami ochrany súkromia.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely základného / všeobecného merania návštevnosti. Okrem toho nám tieto technológie nám pomáhajú lepšie pochopiť správanie používateľov. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a ďalších podobných technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú adresy IP (Internet Protocol) a podobné identifikátory považované právnym poriadkom za osobné údaje, zachádzame s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači, mobilnom alebo inom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Súbory cookie môžu byť dočasné alebo trvalé v závislosti od toho, ako dlho sú používané. Dočasné súbory cookie sa vymažú po zatvorení prehliadača, trvalé súbory cookie zostanú v zariadení používateľa počas vopred definovaného obdobia.

Webové sídlo Strany priamo ukladá do súboru cookie informáciu o trvalom skrytí lišty s oznamom o používaní súborov cookie po prejavení súhlasu návštevníka.

Okrem toho používame na webovom sídle Strany tzv. „session cookies“, ktoré obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní našu stránku optimalizovať a vylepšovať a získavať základné štatistické údaje o jej návštevnosti a Tzv. „funkčné cookies“, ktoré umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje návštevníka stránky a zaisťovať bezpečnosť po prihlásení.

Analytické nástroje tretích strán, ktoré by umožňovali spracúvanie Vašich osobných údajov aktuálne nevyužívame (napr. Google Analytics).

V súvislosti s využívaním profilov Strany, ktoré sú zriadené na sociálnych sieťach odporúčame oboznámenie sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov. Strana disponuje iba administrátorskými oprávneniami pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

6. INFORMÁCIE A POUČENIA O VAŠICH PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Našej Strane záleží na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usiluje o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmé Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby určené Prevádzkovateľovi môžete posielať na adresu sídla Strany:, Slovenská republika. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výkonu Vašich práv Dotknutej osoby nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvode tohto dokumentu.

S účinnosťou od 25. mája 2018 budete mať k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša Strana ako Prevádzkovateľ. Konkrétne ide o právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 21 GDPR) a právo napadnúť rozhodnutie Strany založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu Vaše stanovisko a žiadať od Strany preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (článok 22 GDPR).

V prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje na priame marketingové účely alebo v prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu na základe prevahy oprávnených záujmov Strany a/alebo pri plnení dôležitých úloh vo verejnom záujme máte právo voči takémuto spracúvaniu podať námietku podľa článku 21 GDPR. Tieto prípady môžete identifikovať v prehľadovej tabuľke uvedenej vyššie.

V prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať.

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla našej Strany. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, v prípade, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne v sídle našej Strany.

V prípade, ak naša Strana nebude ako sprostredkovateľ príslušná na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

Uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby podľa GDPR je možné si vopred dohodnúť aj v sídle našej Strany, pričom však vždy vyžadujeme osobné overenie Vašej totožnosti prostredníctvom jej preukázania predložením dokladu Vašej totožnosti.

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti. Proces vybavenie Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk). Povahu tejto sťažnosti v rovine návrhu na začatia konania o ochrane osobných údajov bližšie upravuje ustanovenie § 100 ods. 1 až 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. ZMENY TÝCHTO INFORMÁCII A PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov nie je pre Stranu jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na oficiálnom webovom sídle Strany alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.