• ochrana a rozvoj demokracie,

• garantovanie slobody jednotlivca,

• zastupovanie záujmov a ústavných práv občanov,

• európska spolupráca a udržiavanie dobrých vzťahov so susednými štátmi,

• garantovanie pokojného spolunažívania a rovnosti všetkých občanov žijúcich v Slovenskej republike bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, farbu pleti, vierovyznanie, pôvod, národnostnú alebo etnickú príslušnosť a sexuálnu orientáciu,

• presadzovanie spolupráce a vzájomnej tolerancie medzi etnickými spoločenstvami,

• posilnenie úlohy rodiny zodpovedajúcej dnešným spoločenským výzvam,

• zabezpečenie rovnosti príležitosti pre obe pohlavia, pre mladšie a staršie generácie, pre ľudí žijúcich v menej rozvinutých regiónoch a presadzovanie spoločenskej solidarity vo vzťahu k spoločensky znevýhodneným skupinám obyvateľstva,

• podpora trhového hospodárstva a ochrana súkromného majetku,

• odstránenie regionálnych rozdielov v hospodárstve a životnej úrovni prostredníctvom európskej a štátnej rozvojovej politiky,

• vytvorenie sociálnych istôt pre mladých ľudí, mladé rodiny, starších ľudí a pre ľudí, ktorí prechodne stratili svoje zamestnanie,

• vytvorenie komplexných hospodárskych, sociálnych a zdravotných programov spoločnosti v záujme zabezpečenia zlepšenia kvality života.