Program strany MOST-HÍD

1. Zníženie výšky odvodov, zjednotenie výberu s daňami, a zlúčenie odvodov pre zamestnanca a zamestnávateľa do superhrubej mzdy
2. Možné zníženie rovnej dane na 17%
3. Odstránenie korupcie pri spravovaní verejných financií
4. Konkurencieschopnosť krajiny a vedomostná ekonomika
5. Zefektívnenie čerpania eurofondov a odstránenie klientelizmu
6. Centrálne elektronické verejné obstarávanie bez možnosti utajenia zmlúv z dôvodu  obchodného tajomstva
7. Efektívna kontrola nárastu majetku úradníkov a politikov, napr. daňová kontrola neoddôvodného nárastu majetku
8. Zosilnenie prepojenia školstva s potrebami trhu práce
9. Zabránenie trvalého  odlivu odborníkov, napr. tak že pôžičky na vzdelávanie preplatí štát ak absolvent zostane pracovať na Slovensku
10. Poctivá práca = poctivý dôchodok
11. Zapojiť obce do tvorby vlastnej sociálnej politiky
12. Najväčšie bohatstvo je zdroj pitnej vody
13. Rovnaké šance  pre rozvoj všetkých regiónov
14. Rovnomerné budovanie infraštruktúry vo všetkých regiónoch (R7, mosty cez Ipeľ a Dunaj)
15. Ochrana rodnej zeme
16. Podpora rozvoja identity menšín t.j. legislatívna a finančná podpora ich kultúry, používanie jazyka a školstva (zákon o menšinách, zákon o používaní menšinových jazykov)
17. Dlhodobým cieľom je v oblasti zákonodarstva týkajúceho sa používania jazyka, vzdelávania a kultúry menšín neuplatňovať väčšinový princíp ale dosiahnuť konsenzuálnu dohodu
18. Znovu zavedenie vzdelávania rómskych asistentov
19. Podpora internátnych škôl Gándiho typu na základe dobrovoľného rozhodnutia rómskych rodičov
20. Zastaviť neefektívne používanie financií v zdravotníctve
21. Povolenie licencii pre záchranné služby formou elektronickej dražby
22. Dosiahnuť, aby pacienti starajúci sa vzorne o svoje zdravie mali bonus pri platení zdravotnej starostlivosti a výhodu pri preventívnych prehliadkach
23. Vytvoriť ústredný  orgán štátnej správy kontrolujúci tajné služby
24. Vytvoriť sústavu okrskových policajtov
25. Pri priestupkoch a menších krádežiach páchateľ (pri maloletých ich rodičia) by mali nahradiť dvojnásobok spôsobenej škody formou verejnoprospešných prác